Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin sklepu
Postanowienia ogólne:
 
 1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym określonym w art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami dalej: k.c.).
 2. Regulamin niniejszy został sporządzony w formie elektronicznej, umożliwiającej użytkownikowi sporządzenie kopii fizycznej lub elektronicznej i zapisanie jej na własnym nośniku informatycznym.
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pmwmanufaktura.pl, w szczególności, zawierania umów, ich warunków, dostawy, itd.
 4. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego  www.pmwmanufaktura.pl (zwanym dalej Serwisem) jest przedsiębiorca PMW Manufaktura Paulina Ważbińska: ul. Okrężna 27, Swarzędz, NIP:7773381344 zwany dalej jako “PMW Manufaktura”.
 5. Kontakt z PMW Manufaktura możliwy jest za pośrednictwem: wiadomości e-mail na adres: pmwmanufaktura@gmail.com, telefonu (pod numerami: T: 509044446). Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej pmwmanufaktura.pl w zakładce Kontakt.
 6. Poprzez Serwis Klientom oferowany jest dostęp do produktów oferowanych przez PMW Manufaktura bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Poprzez Serwis można składać Zamówienia i zawierać umowy na odległość.
 7. Przedstawione przez PMW Manufaktura w Internecie lub innych mediach produkty nie są ofertą, w rozumieniu k.c., a jedynie zaproszeniem Klienta do złożenia oferty.
 8. Serwis PMW Manufaktura dostępny jest na stronie internetowej pmwmanufaktura.pl po zalogowaniu na Konto bądź bez logowania (jako gość).
 9. Dane dotyczące produktów wykonywanych przez PMW Manufaktura w ramach prowadzonej działalności, w szczególności dane dotyczące przedmiotów, wielkości, kolorów, cen, itd. znajdują się na stronie internetowej pmwmanufaktura.pl w zakładce Oferta.
 10. Przedstawiony tutaj Regulamin obowiązuje dla wszystkich umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej pmwmanufaktura.pl(Serwisu) z udziałem Klientów, będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami.
 11. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna zawierająca umowę z PMW Manufaktura niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zawierająca umowę z PMW Manufaktura związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Niniejszy Regulamin określa, w szczególności:
  • warunki korzystania z Serwisu,
  • zasady składania i przyjmowania Zamówień na produkty,
  • warunki realizacji Umowy,
  • zasady dotyczące zarządzaniem danymi Klienta
  • warunki przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, w przypadku Konsumentów.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronie pmwmanufaktura.pl, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. III lit. A. pkt. 5.
 14. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym PMW Manufaktura.
Warunki korzystania z Serwisu.
 1. Z Serwisu mogą korzystać Klienci posiadający Konto - po zalogowaniu oraz Klienci nie posiadający Konta, jako goście.
 2. Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu za pośrednictwem Konta jest nieodpłatne. Rejestracja Konta następuje na czas nieoznaczony.
 3. Złożenie i realizacja Zamówienia ma charakter jednorazowy.
 4. Utworzyć Konto możliwe jest:
  • poprzez stworzenie nowego Konta za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.pmwmanufaktura.pL (rejestracja standardowa).
 5. Klient może w pełni korzystać z Serwisu po dokonaniu aktywacji Konta.
 6. Konto zostanie aktywowane w terminie 5 dni od dnia założenia Konta, chyba że Klient – poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkbox” wyrazi zgodę na niezwłoczne z Serwisu za pośrednictwem Konta (aktywacja na żądanie). W takim przypadku Klient dokonuje aktywacji Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się, w wysłanej na podany przez Klienta adres e-mail, lub skopiowanie podanego adresu do przeglądarki.
 7. Logowanie do Serwisu możliwe jest:
  • poprzez podanie loginu i hasła, wybranego przez Klienta w trakcie rejestracji standardowej.
 8. Klient zobowiązany jest do wprowadzania w Serwisie danych prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Klient dokonujący rejestracji Konta poprzez zaznaczenie stosownego ‘checkbox’ składa oświadczenie, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 10. Zakazane jest korzystanie z Serwisu, w szczególności:
  • w celu niezgodnym z prawem, dobrymi obyczajami,
  • w celu niezgodnym z jego przeznaczeniem,
  • w celu umieszczania lub rozpowszechniania: niepotrzebnych, niechcianych, niezamówionych informacji w tym handlowych typu spam,
  • w celu umieszczania lub rozpowszechniania informacji powszechnie uznanych za obraźliwe, informacji lub treści naruszających prawa lub godność osób trzecich oraz informacji lub treści niezgodnych z przepisami prawa,
  • w sposób sprzeczny z zasadami poszanowania godności osób trzecich oraz praw własności intelektualnej,
  • w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu,
  • poprzez korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Klientów.
 11. PMW Manufaktura nie ponosi odpowiedzialności za:
  • bezbłędny, niewadliwy oraz stały dostęp do Serwisu,
  • to, że informacje w ranach Serwisu sprostają oczekiwaniom Klientów co do merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności
  • nieprawidłowości związane z przekazem danych niezależnych od PMW Manufaktura.

Zamówienia
Składanie Zamówień.
 1. Klient składa Zamówienie po zalogowaniu na Konto, bądź bez logowania, jako Gość poprzez dokonanie wyboru produktu, który ma być wykonany, w szczególności poprzez wybór:
  • koloru szkła,
  • ilości,
  • zapachu,
wskazując formę dostawy (akceptując jej koszty) oraz płatności.
 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania przez PMW Manufaktura zamówienia. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa powyżej nie stanowi zawarcia umowy.
 2. PMW Manufaktura po otrzymaniu Zamówienia dokonuje wstępnej weryfikacji przesłanego Zamówienia. Proces weryfikacji prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17
 3. PMW Manufaktura może odmówić zawarcia Umowy i jej realizacji, jeżeli Zamówienie, w szczególności:
  • jego treść jest obiektywnie niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami, albo
  • zamówienie dotyczy produktów niestandardowych, niezawartych na stronie internetowej pmwmanufaktura.pl
 4. PMW Manufaktura po pozytywnej weryfikacji przyjmuje Zamówienie do realizacji wysyłając stosowną wiadomość na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie PMW Manufaktura o jego przyjęciu do realizacji. Otrzymanie przez Klienta w/w wiadomości e-mail, jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Klientem a PMW Manufaktura W wiadomości e-mail PMW Manufaktura przesyła Klientowi będącemu Konsumentem, niniejszy Regulamin, Informację o możliwości odstąpienia, formularz odstąpienia.
 5. Wyłączone jest zawarcie Umowy z Klientem w trybie wynikającym z przepisów od art. 661 do 69 k.c.
 6. Po zawarciu Umowy Klient nie ma prawa do zmiany Zamówienia. Każde życzenie zmiany uznaje się za nową ofertę zawarcia nowej Umowy. Jeżeli PMW Manufaktura nie przystąpił do wykonania Umowy, Strony mogą ustalić na podstawie odrębnego porozumienia możliwość zamiany treści Zamówienia oraz wysokość ewentualnych dodatkowych kosztów.
 7. Klient wyraża zgodę na przesyłanie rachunku w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Odstąpienie od Zamówienia.
- Przedsiębiorcy -
Klientom będącym Przedsiębiorcami nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
- Konsumenci -
 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia od objęcia rzeczy, będącej przedmiotem Zamówienia, w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Klientom będącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w związku ze złożonym Zamówieniem, z uwagi na fakt, iż produkty wykonywane przez PMW Manufaktura na podstawie Zamówień są wyprodukowane według specyfikacji Klienta (38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta; Dz. U. 2014 r. poz. 827, z późniejszymi zmianami).
 4. Klientom będącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w związku ze złożonym Zamówieniem – dotyczącym wykonania Produktu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli PMW Manufaktura w pełni zrealizował Zamówienie za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia po wykonaniu Zamówienia.
 5. PMW Manufaktura niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. PMW Manufaktura dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PMW Manufaktura, PMW Manufaktura nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz PMW Manufaktura niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zapisy dotyczące konsumenta zawarte w punkcie III.B. niniejszego Regulaminu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Terminy składania Zamówień.
Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 
 1. Cena za usługę uwidoczniona na stronie pmwmanufaktura.pl podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki.
 2. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Klient przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, po uzupełnieniu formularza Zamówienia zostanie poinformowany o łącznej cenie, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia.
 
Sposób płatności

Przedsiębiorcy.
 
 1. Klient zobowiązany jest zapłacić za usługę niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. PMW Manufaktura nie rozpocznie realizacji Zamówienia przed dokonaniem zapłaty przez Klienta.
 2. PMW Manufaktura udostępnia następujące sposoby płatności:
 • płatności elektroniczne.
Konsumenci
 
 1. Klient zobowiązany jest zapłacić za produkt niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. PMW Manufaktura nie rozpocznie realizacji Zamówienia przed dokonaniem zapłaty przez Klienta.
 1. PMW Manufaktura udostępnia następujące sposoby płatności:
 • płatności elektroniczne.

Realizacja zamówienia. 
 
 1. Zamówienia na produkty standardowe, będą realizowane zgodnie z informacją wskazaną na stronie pmwmanufaktura.pl, przy tych produktach, po potwierdzeniu ich w wiadomości wskazanej w pkt. III. A. 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Terminy realizacji Zamówień na produkty niestandardowe, nieposiadające wskazanych terminów realizacji w Serwisie, będą ustalane indywidualnie z Klientem.
 3. Termin realizacji każdego Zamówienia biegnie od momentu wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III lit. A. ust. 5 Regulaminu, jednakże nie wcześniej niż od chwili zapłaty ceny.
 4. PMW Manufaktura ostrzega, iż może wystąpić nieznaczna różnica kolorów/struktury z uwagi na rzemieślnicze wykonywania produktów (ich niepowtarzalność).
 
Dostawa i odbiór zamówionych produktów
 
 1. Sposób dostawy Zamówienia Klient określa przed złożeniem Zamówienia.
 2. PMW Manufaktura jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z wykonanego Zamówienia zgodnie z jej przeznaczeniem, załącza instrukcję i udziela wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.
 3. Dostawa odbywa się poprzez przedsiębiorcę pocztowego, firmę kurierską, zgodnie z wyborem Klienta. Początek terminu dostawy liczony jest od dnia zakończenia realizacji Zamówienia, zgodnie z pkt VI.
 4. Termin dostawy zamówionych produktów wynosi do 7 dni roboczych. O szczegółowym terminie dostawy PMW Manufaktura poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kosztów związanych z doręczeniem wykonanego Zamówienia przez przedsiębiorcę pocztowego, firmę kurierską. Klient przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, po uzupełnieniu formularza Zamówienia zostanie poinformowany o opłatach za transport, dostarczenie wykonanego Zamówienia.
 6. W przypadku wyboru sposobu dostawy przez przedsiębiorcę pocztowego, firmę kurierską, gdy dostarczone przez kuriera zamówienie ma ślady uszkodzenia, Klient powinien żądać sporządzenia odpowiedniego protokołu. Przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, nawet jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest nienaruszona. Następnie Klient powinien skierować do firmy kurierskiej reklamację. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji.
 7. (DOTYCZY PRZEDSIĘBIORCÓW) Z chwilą wydania wykonanego Zamówienia przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z wykonanym Zamówieniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Za wydanie rzeczy uważa się również jej powierzenie przez PMW Manufaktura wykonanego Zamówienia przedsiębiorcy pocztowemu, firmie kurierskiej. Wobec Klientów będących Przedsiębiorcami, PMW Manufaktura nie odpowiada za (1) opóźnienia w transporcie z przyczyn od … niezależnych, tj. siły wyższej lub zawinionych przez firmę kurierską, (2) wady i uszkodzenia powstałe w wykonanym Zamówieniu podczas zleconego transportu przez przedsiębiorcę pocztowego, firmie kurierskiej, (3) za zagubienie nadanej paczki, zawierającej wykonane Zamówienie.
 8. (DOTYCZY KONSUMENTÓW) Z chwilą wydania wykonanego Zamówienia przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z wykonanym Zamówieniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Za wydanie rzeczy uważa się również jej powierzenie przez PMW Manufaktura wykonanego Zamówienia przedsiębiorcy pocztowemu, firmie kurierskiej, jeżeli PMW Manufaktura nie miał wpływu na wybór przedsiębiorcy pocztowego, firmy kurierskiej przez Klienta. Klient będący Konsumentem może kierować roszczenia związane z uszkodzeniem wykonanego Zamówienia w trakcie dostawy również do PMW Manufaktura.
 9. Jeżeli Klient nie odbierze wykonanego Zamówienia w przewidzianym terminie, Klient zwróci PMW Manufaktura koszty przesyłki zwrotnej oraz obciąży Klienta kosztami przechowania w wysokości 3 złotych za każdy dzień.
Wady wykonanych Zamówień.
 
 
Przedsiębiorcy.
 
 1. PMW Manufaktura nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w wykonanym Zamówieniu.
 2. PMW Manufaktura zobowiązany jest do wykonania i wydania Klientowi wykonanego Zamówienia bez jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności wykonanego Zamówienia z umową. W szczególności wykonane Zamówienia jest niezgodne z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Zamówieniu (umowie) oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu PMW Manufaktura zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy, a nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  • zostało Klientowi wydane w stanie niezupełnym,
  • dokonano nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, o ile czynności te zostały wykonane przez PMW Manufaktura lub osobę trzecią, za którą PMW Manufaktura ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od PMW Manufaktura.
 4. W szczególności za wadę fizyczną nie można uznać wykonanego Zamówienia, który został:
  • prawidłowo wykonany w oparciu o specyfikację wskazaną przez Klienta zawartą w Zamówieniu;
  • na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Klienta w trakcie montażu lub użytkowania.
 5. Wada prawna wykonanego Zamówienia istnieje, jeżeli stanowi ono własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążone prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu wykonanym Zamówieniem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 6. Reklamację z tytułu niezgodności Zamówienia z umową można złożyć PMW Manufaktura w ciągu 2 lat od daty jego wydania.
 7. Zawiadomienia o wadzie wykonanego Zamówienia oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pmwmanufaktura@gmail.com Każde zawiadomienie powinno zawierać dokładny opis wady.
 8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy wykonanego Zamówienia na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt. 6 powyżej.
 9. W terminach określonych w pkt 7 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady wykonanego Zamówienia. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 10. PMW Manufaktura ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient poda inny sposób.
 11. Jeżeli wykonane Zamówienie ma wadę, Klient może (żądania):
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
  2. złożyć oświadczenie odstąpieniu od umowy albo
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
  4. żądać usunięcia wady.
 12. W przypadku złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 11 lit. a i b powyżej, PMW Manufaktura może zaproponować wymianę wadliwego wykonanego Zamówienia na wolny od wad albo istniejącą wadę usunie.
 13. Klient, może zamiast zaproponowanego przez PMW Manufaktura usunięcia wady żądać wymiany wykonanego Zamówienia na wolny od wad albo zamiast wymiany wykonanego Zamówienia, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez PMW Manufaktura
 14. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 15. PMW Manufaktura może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta określonego w pkt. 11 lit. c i d powyżej, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 16. Klient, obowiązany jest na koszt PMW Manufaktura dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby PMW Manufaktura.
Postanowienia końcowe.
 
 1. PMW Manufaktura nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umów, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które PMW Manufaktura nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności, w szczególności z uwagi na zaistnienie siły wyższej (zdarzenia nadzwyczajnego, niezależnego od danej strony, niemożliwego do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści, takie jak w szczególności: wojna, strajk, zamieszki, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozja, pożar, huragan, klęska żywiołowa, intensywne opady deszczu lub śniegu, upały, mrozy).
 2. W przypadku wystąpienia w/w zdarzeń, w tym siły wyższej realizacja zawarcia umowy jak i samej umowy zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej lub innych okoliczności opisanych powyżej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 3. Regulamin obowiązuje w całym czasie współpracy Stron.
 4. PMW Manufaktura może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PMW Manufaktura który nie może być krótszy niż 14 dni roboczych od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 5. W przypadku braku akceptacji na zmianę Regulaminu, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie do dnia początku obowiązywania nowego Regulaminu.
 6. (DOTYCZY PRZEDSIĘBIORCÓW) Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych przez PMW Manufaktura i Klientów będących Przedsiębiorcami, rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd, właściwy miejscowo dla PMW Manufaktura.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl