Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Polityka prywatności
Dane osobowe
Informacje ogólne
Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W). („RODO”).
 
Administratora danych
Administratorem danych osobowych Klientów jest PMW Manufaktura Paulina Ważbińska, zwana dalej: PMW Manufaktura, email: pmwmanufaktura@gmail.com, adres: Swarzędz, ul. Okrężna 27, telefon: 509044446, NIP: 7773381344, która w celu realizacji praw i obowiązków związanych z ochroną danych osobowych wynikających w szczególności z RODO.
 
Zakres przetwarzanych danych
PMW Manufaktura będzie przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:
 1. imię (w przypadku, gdy doszło do rejestracji w Serwisie lub w inny sposób dane te przekazali PMW Manufaktura);
 2. nazwisko (w przypadku, gdy doszło do rejestracji w Serwisie lub w inny sposób dane te przekazali PMW Manufaktura);
 3. adres e-mail (w przypadku, gdy doszło do rejestracji w Serwisie lub w inny sposób dane te przekazali PMW Manufaktura);
 4. nr telefonu (w przypadku, gdy doszło do rejestracji w Serwisie lub w inny sposób dane te przekazali PMW Manufaktura);
 5. dane dotyczące adresu dostawy lub adresu zamieszkania (w przypadku realizacji zakupu, dostawy);
 6. numer NIP (w przypadku, gdy doszło do rejestracji w Serwisie lub w inny sposób dane te przekazali PMW Manufaktura);
 7. dane dotyczące urządzenia, z jakiego korzystają Klienci (np. adres IP, przeglądarka itp., zgodnie z zapisami wynikającymi z przetwarzania danych w ramach plików cookies opisanych poniżej).
Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. PMW Manufaktura nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie wymienia się danymi osobowymi w celach marketingowych z innymi podmiotami.
 1. W niektórych przypadkach, dane osobowe mogą zostać przekazane wybranym podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji zdefiniowanych przez … usług, które są świadczone w związku z wykonaniem Zamówienia (np. przedsiębiorstwo pocztowe, kurier, podmiot świadczący usługi IT na rzecz PMW Manufaktura, itd.).
 2. Zgodnie i w zakresie wyrażonych przez Klientów zgód, dane osobowe takich Klientów, mogą zostać przekazane do partnerów biznesowych PMW Manufaktura.
 3. W przypadku przekazania danych osobowych do operatorów płatniczych, w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klientów przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez tych operatorów na rzecz PMW Manufaktura.
 
Podstawa prawna przetwarzania danych oraz cel ich przetwarzania


Cel przetwarzania danych osobowych:
- 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą:

 • aby odpowiedzieć na zapytania kierowane do PMW Manufaktura za pośrednictwem poczty elektronicznej lub skontaktować się z Klientem w inny preferowany przez Klienta sposób;
 • aby wysyłać działania marketingowe wykraczające poza uzasadniony interes administratora, w tym dostosowywania najlepszych dla Klientów ofert naszych usług lub usług naszych partnerów lub ich promocji na portalach społecznościowych prowadzonych przez PMW Manufaktura,

- 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy:

 • aby skutecznie zawierać i wykonywać umowy dotyczące świadczonych na rzecz Klientów usług (na przykład w celu realizacji sprzedaży lub w celu prowadzenia konta użytkownika);
 • aby skutecznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z obsługi procesu reklamacyjnego;

- 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze aby wypełnić obowiązki prawne, w szczególności dotyczące obowiązków księgowych oraz podatkowych powstałych w związku ze sprzedażą;
- 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią:

 • aby potwierdzić wykonywanie obowiązków, móc skutecznie dochodzić swoich roszczeń lub bronić się przed roszczeniami przeciwko PMW Manufaktura, wykrywania oszustw lub podjęcia prób ich zapobiegania;
 • aby wykonywać czynności w celach marketingowych adekwatnie do prawnie uzasadnionego interesu PMW Manufaktura, w tym dopasowania najlepszej oferty lub promocji produktów i usług na portalach społecznościowych prowadzonych przez PMW Manufaktura.

 

Okres przetwarzania danych
Gromadzone dane osobowe, będziemy przetwarzać w okresie:
 1. niezbędnym do wykonania realizacji umowy zawartej w ramach świadczonych przez PMW Manufaktura usług, wykonywania obowiązków w czasie ich trwania,
 2. przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 3. do momentu wycofania przez Klienta zgody lub wniesienia sprzeciwu w przypadku wykonywania przez PMW Manufaktura czynności w celach marketingowych, na podstawie odrębnie wyrażonych przez Klienta zgód lub w ramach przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PMW Manufaktura.
Uprawnienia osoby, której dane podlegają przetwarzaniu
 1. Prawo dostępu do danych. Klient ma prawo, aby w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe PMW Manufaktura przechowuje.
 2. Prawo do przenoszenia. W przypadku, gdy PMW Manufaktura przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy, Klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Klienta bezpośrednio lub do innego podmiotu, wskazanego przez Klienta i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 3. Prawo do poprawiania danych. Klient ma prawo, aby w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli Klient posiada Konto Serwisie, może edytować zarówno swoje dane osobowe jak i zgody w ramach ustawień konta użytkownika.
 4. Prawo do usunięcia danych. Klient prawo, aby w każdej chwili usunąć przetwarzane dane osobowe. Prawo to nie jest bezwzględne i jako administrator PMW Manufaktura ma prawo możemy odmówić usunięcia danych, co do których PMW Manunfaktura ma podstawę do ich przetwarzania (np. w celu realizacja obowiązku prawnego czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko PMW Manufaktura).
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu. Klient ma prawo, aby w każdej chwili wnieść sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. PMW Manufaktura zaprzestanie wówczas przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba, że PMW Manufaktura będzie posiadał zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które unieważni interes lub prawa Klienta w tym zakresie. Informacja o tym procesie zostanie udzielona Klientowi.
 6. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Klient prawo, aby nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów w ramach marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy profilu Klienta, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
 7. Prawo do ograniczenia. Klient prawo, aby w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych pod następującymi warunkami:
 8. jeśli Klient nie wyrażą zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, wtedy PMW Manufaktura ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
 9. jeśli Klient zgłosi, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, wtedy PMW Manufaktura ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych, do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 10. jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy Klient może się nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania danych osobowych,
 11. jeśli PMW Manufaktura nie potrzebuje już danych osobowych Klienta, ale są one wymagane do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych
W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach wykorzystywane będzie przez PMW Manufaktura profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych osobowych dokonywana jest ocena wybranych czynników dotyczących Klienta, np. poprzez analizę tego jak często odwiedzana jest strona internetowa prowadzona dla PMW Manufaktura, czy też jakie produkty najczęściej są oglądane. Analiza zachowań na stronie prowadzonej dla PMW Manufaktura pomaga ustalić oczekiwania Klientów oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej formie przetwarzania możliwe jest zaprezentowanie użytkownikowi reklamy dopasowanej do niego.
 
Realizacja uprawnień
 1. Wszelkie uprawnienia Klient może reliazować poprzez kontakt z PMW Manufaktura, pod adresem email: pmwmanufaktura@gmail.com, adres: Swarzędz, ul. Okrężna 27, telefon: 509044446.
 2. W wypadku stwierdzenia naruszenia uprawnień w przetwarzaniu danych należy zgłosić to PMW Manufaktura Klient posiada uprawnienie do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Profile na portalach społecznościowych – Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest
 1. PMW Manufaktura posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram. W związku z tym PMW Manufaktura przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
 • w celu umożliwienia im aktywności na profilach;
 • w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz
 • w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów;
 • w celach statystycznych i analitycznych;
 • ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 
Polityka Cookies
Definicja
Pliki "cookies" są to niewielkie dane informatyczne, wysyłane przez serwis internetowy, które są odwiedzane przez użytkownika danego urządzenia. Pliki te są zapisywane na urządzeniu, na którym użytkownik przegląda stronę internetową. Pliki z których korzysta Serwis, służą do celów badania statystyk popularności Serwisu.
 
Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
 
 1. Stosowane przez PMW Manufaktura cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
 2. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 4. cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia, mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 5. cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania, zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika, mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies
- Administrator wykorzystuje cookies własne w celach:
a. konfiguracji serwisu, tj:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
 • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
b. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;
c. analiz i badań oraz audytu oglądalności:
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
- prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
- zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
 • DoubleClick (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
- wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 • Instagram [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
 • Facebook [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies
 
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
 
Cookies używane przez:
 • _gat_UA-26388416-1
Jest to plik cookie typu pattern ustawiony przez Google Analytics, w którym element pattern w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub witryny, której dotyczy, jest to odmiana pliku cookie _gat, która służy do ograniczenia ilości danych rejestrowanych przez Google na stronach o dużym natężeniu ruchu;
 • frontend_cid
plik cookie z identyfikatorem sesji dla stron szyfrowanych protokołem SSL (HTTPS), z tym plikiem cookie związane są takie funkcje, jak ostatnio oglądane pozycje lub zachowanie stanu zalogowania
 • _gcl_au
używane przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam na stronach korzystających z ich usług
 • _fbp
wykorzystywane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych,
 • _gid
jest ustawiany przez Google Analytics, przechowuje on i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzonej strony i jest używany do zliczania i śledzenia wyświetleń stron,
 • _ga
jest związany z Google Universal Analytics, który jest znaczącą aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google, jest on dołączany do każdego żądania strony w witrynie i wykorzystywany do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryny,
 • ts
jest dostarczany przez operatora płatności i wykorzystywany jest do usługi płatniczej w sklepie,
 • _smvs
przechuje informacje o ilości wizyt / pierwszej wizycie na stronie
 • smcfds
przechowuje informacje o wyświetlonych formularzach na stronie
 • smvr
przechowuje informacje na temat wizyt
 • cookielaw
pasek dotyczący plików cookies/akceptacja przez klienta oznacza brak pojawiania się paska w przyszłości
 • smuuid
trakuje anonimowe wizyty, przypisany do każdego lądującego na stronie
 • smclient
przypisany do monitorowanego kontaktu/identyfikator karty kontaktu w systemie salesmanago
 • smevent
przypisany do monitorowanego kontaktu/przekazujący id event dotyczący dodania produktu do koszyka - kasowany po zakupie
 • smform
odpowiedzialny za popup oraz formularz kontaktowy/przekazujący informacje o ilości wizyt oraz wyłączenia okna popup
 
 
Postanowienia końcowe
 1. Polityka Prywatności zamieszona jest na stronie www.pmwmanufaktura.pl.
 2. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, które obowiązują od momentu powiadomienia o ich dokonaniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl